תקנון ותנאי שימוש באתר

גולש/ת יקר/ה,

אתר שמעון, שובל – משרד עורכי דין בכתובת www.karins-law.co.il (להלן: “האתר”) הינו בבעלות עו”ד קארין שמעון (להלן: “מנהל האתר”).

למען הסר ספק מובהר כי האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד וכי במקומות בהם נעשה שימוש בלשון זכר, הדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

מובהר כי השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי שימוש אלה, המהווים הסכם מחייב (להלן: “תנאי השימוש”).

אנא קרא/י תנאים אלה בעיון ובקפידה שכן עצם שימושך באתר ו/או בשירות מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו ואישורך לכך שהנך כפוף/ה להם. שימ/י לב, אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי/ת לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירות.

הכותרות המובאות בתקנון זה מובאות לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנות.

האמור באתר הינו מידע כללי ואיננו מהווה ייעוץ משפטי

האמור באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד, איננו מתייחס למקרים פרטניים ואיננו מהווה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או מידע ממצה, אין בו משום חיווי דעה אודות סיכויי ההצלחה בהליך כזה או אחר ולא המלצה ו/או הנחיה לפעול או שלא לפעול בצורה מסוימת ואיננו מהווה בשום פנים ואופן תחליף להתייעצות עם עו”ד. מובהר, כי אין להסתמך על האמור באתר לצורך קבלת מענה לסוגיה ספציפית, שכן האמור באתר הינו מידע כללי בלבד וייתכן אף כי במועד קריאתו לא יהיה מלא ו/או מעודכן. במקרה בו הנך מעוניין/ת לקבל מענה על סוגיה משפטית, עליך לפנות לעורך-דין לשם קבלת ייעוץ משפטי שיותאם לנסיבות המקרה שלך.

השימוש באתר בשום פנים ואופן לא יוצר יחסי עו”ד-לקוח בינך לבין מנהל האתר ו/או מי מטעמו וגם במשלוח פניה אישית באמצעות האתר, אין בשום פנים ואופן כדי ליצור יחסי עו”ד-לקוח בינך לבין מנהל האתר ו/או מי מטעמו.

במילוי טופס הפניה המופיע באתר הנך מאשר/ת לאתר, למנהל האתר ו/או למי מטעמם להעביר את פרטי פנייתך לצד שלישי אשר יצור עמך קשר להמשך טיפול ומענה לפנייתך.

מנהל האתר עושה כל שביכולתו על מנת לדאוג כי כל פניה הנשלחת באמצעות האתר תיענה תוך זמן סביר, אך הוא איננו מתחייב להשיב על כל פניה שתישלח באמצעות האתר ורשאי שלא להשיב על פניה מבלי שיידרש לספק הסבר לכך וכן איננו מתחייב על פרק זמן מקסימלי למתן מענה על פניה.

במסגרת מילוי טופס הפניה תידרש/י למלא פרטים אישיים. הנך מתחייב/ת לספק פרטים נכונים ומדויקים. מובא לידיעתך, כי מסירת פרטים כוזבים או שאינם מדויקים עלולה להוות עבירה פלילית, על כל המשתמע מכך.

בעת מילוי טופס הפניה המופיע באתר, הנך רשאי/ת לסמן בתיבת הבחירה כי הנך מסכימ/ה לקבל דברי פרסומת באמצעותSMS   ו/או דוא”ל ו/או בדרך אחרת. הדבר יהווה הסכמתך המפורשת מראש ובכתב לקבלת דברי פרסומת בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. מובא לידיעתך כי הנך רשאי/ת לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור, בכך שלא תסמן/י את תיבת הבחירה מיועדת לכך.

התכנים המועלים לאתר כוללים מידע כללי בלבד ומטבע הדברים אינם מכסים את כל הפרטים ואת כל קשת המקרים והנסיבות. האמור באתר עשוי שלא להיות עדכני או מלא במועד קריאתו, למשל בשל שינויי חקיקה ועוד.

בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין הוראות חקיקה ו/או פרסומים רשמיים ו/או פרסומים על ידי גורם מוסמך – תגברנה הוראות החקיקה, הפרסומים הרשמיים ו/או הפרסומים על ידי הגורם המוסמך, לפי העניין.

אחריות

השימוש באתר איננו יוצר גם התחייבות כלשהי מצד האתר ו/או מנהל האתר כלפיך.

כאמור, אין האתר ו/או מנהל האתר מתיימרים להציג את האתר ככזה המביא מידע שלם, מקיף ועדכני בכל עת. ייתכן שמידע המוצג באתר יהיה חלקי ו/או לא עדכני במועד קריאתו והאתר ומנהל האתר אינם אחראים לאי דיוקים ככל שיהיו במידע המובא באתר וכן אינם מתחייבים לעדכן את התכנים המובאים באתר.

התמונות באתר ועיצובו מיועדים להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם בכל צורה שהיא.

מובהר כי קישורים לאתר חיצוניים, ככל שישנם / שיהיו, אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתך האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

מנהל האתר לא יהיה אחראי לתכנים המופיעים באתרים אחרים, גם אם באתר מופיע קישור חיצוני אליהם.

האתר ו/או מנהל האתר אינם אחראים לכל הפסד, נזק (לרבות ישיר ועקיף) שייגרם לך ו/או למי מטעמך ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות בשל טעויות או אי דיוקים באתר, גם אם הללו נגרמו בשל רשלנות, טעות או כל סיבה אחרת.

הנך נדרש/ת לפעול ולהשתמש באתר אך ורק על פי החוק. את/ה תהיה/י האחראי/ת הבלעדי/ת לכל נזק מכל סוג שהוא (לרבות ישיר ועקיף) שייגרם לך, לאתר, למנהל האתר ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי ולרבות פגיעה במוניטין האתר ו/או מנהל האתר ולכל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת במישרין ו/או בעקיפין משימושך באתר.

מובהר, כי האמור באתר איננו מהווה ייעוץ משפטי ולא תחליף לייעוץ משפטי. ככל שהנך מעוניין/ת לקבל ייעוץ משפטי עליך לפנות לעו”ד לקבלת ייעוץ משפטי פרטני המתייחס לנסיבות המקרה הספציפיות שלך.

האתר ומנהל האתר לא יהיו אחראים לא  במישרין ולא בעקיפין לכל השלכה של הסתמכותך על המידע באתר או כל חלק ממנו.

האתר ומנהל האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף במקרה של חלילה פריצה לאתר שלא כדין.

האתר ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לא במישרין ולא בעקיפין כלפי המשתמשים באתר ו/או כלפי כל צד שלישי לכל כשל, לרבות כשל טכני באתר ובתכניו, וירוסים ו/או תוכנות מזיקות אחרות ולרבות במקרה של שליפת המידע האגור בו.

השימוש באתר הינו על אחריותך בלבד.

שימושך באתר כפוף לויתורך על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ישיר ועקיף שתעשה/י באתר וכל הנובע ממנו, ולרבות שימוש במידע המובא באתר.

הנך מתחייב/ת לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או את מנהל האתר או מי מטעמם בגין כל הפסד, נזק, תשלום, הוצאה או אבדן רווח שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב כל פעולה או מחדל שלך.

האתר ו/או מנהל האתר רשאים לחדול מפעילות בכל עת מבלי לתת הודעה מוקדמת על כך.

האתר ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם רשאים בכל עת לשנות תנאי שימוש אלו מבלי למסור על כך הודעה כלשהי. שימושך באתר ו/או בשירות יהיה כפוף לתנאי השימוש כפי שיהיו מעת לעת.

מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום כל משתמש; בין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP  של המחשב שלו, כתובת הMACID- של המחשב שלו או בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק כל הסבר או סיבה למשתמש. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה כדי להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר (ככל שתיפתח בהמשך האפשרות להרשמה לאתר). במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע כלשהו, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל עילה לתביעה, טענה או דרישה כלפי מנהל האתר.

גילוי נאות:

באתר זה עשוי להיעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים כדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים ולאפשר ניתוחים של תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוחי קליקים וזמן שהייה.

בכל עת, ולמעט גולשים המחוברים לאתר (ככל שתיפתח בהמשך האפשרות להירשם לאתר) — המידע שיישמר הוא אנונימי ואין בו את שם הגולש.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכל סוג שהוא שייכות למנהל האתר בלבד, אלא אם צוין במפורש אחרת.

אין להעתיק, להפיץ, לפרסם או לעשות כל שימוש שהוא במידע המובא באתר או בכל חלק ממנו, לרבות שימוש מסחרי, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב ממנהל האתר.

הדין החל וסמכות שיפוט

מוסכם בזאת מפורשות כי על תנאים אלה, כמו גם על כל שימוש מכל סוג שהוא באתר וכל הנובע ממנו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .

עוד מוסכם בזאת מפורשות, כי בכל מקרה של סכסוך או כל מחלוקת בין משתמש ו/או צד שלישי כלשהו לבין האתר ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם בגין ובקשר עם תנאי השימוש ו/או השימוש באתר ו/או השירות ו/או כל הנובע מהם – סמכות השיפוט הייחודית תהא מסורה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד.

שונות

תנאים אלה ממצים את כל ההסכמות, ההצהרות והחיובים בינך לבין האתר ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם.

היה ואירע מקרה פרטני במסגרתו האתר ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם החליט לפעול ו/או נתן הסכמה לגורם זה או אחר שלא על פי תנאי שימוש אלו, לא ייחשב הדבר בשום פנים ואופן כויתור על זכות מצד האתר ו/או מצד מנהל האתר ו/או מי מטעמם ולא יהא בכך כדי לשנות מתנאי שימוש אלו והם ימשיכו לחול ולחייב באופן מלא .

לשאלות והבהרות, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם מנהל האתר בכתובת:

[email protected]

 

לייעוץ משפטי אישי ומקצועי - השאירו פרטים