עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית משותף

מחברי המאמר - עו"ד קארין שמעון ועו"ד לידור שובל

העולם מתחיל לעבור לרכבים פחות מזהמים והנושא צובר תאוצה, אך עדיין אין בנמצא חוק המסדיר בצורה ברורה את הנושא של התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית משותף.

אמנם קיימת הצעת חוק ואף פסיקה בנושא המסייעת בהתוויית קווים מנחים, אך נכון למועד כתיבת שורות אלה עדיין חסרה מסגרת נורמטיבית ברורה המתווה את הכללים בקשת רחבה של נושאים הדורשים הסדרה.

במאמר זה ננסה להתוות את הקוים המנחים בכל הנוגע להתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית משותף, כפי שבאים לידי ביטוי בהצעת החוק בנושא ובפסיקה.

שימוש ברכוש משותף

על פי החקיקה הקיימת, ככל שבעל דירה בבית משותף מבקש לעשות ברכוש המשותף שימוש שאיננו “רגיל וסביר” (למאמר המסביר, מהו “שימוש סביר” ברכוש משותף – לחץ כאן) או לבצע עבודות שאינן חלק מתחזוקה וניהול שוטף של הרכוש המשותף, יהיה צורך לכנס אסיפת דיירים (אסיפה של בעלי הדירות) במסגרתה תידרש הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף.

לצד זאת, נקבעו בחוק מקרים בהם ניתן יהיה להסתפק ברוב בשיעור מסוים מבעלי הדירות (ולא הסכמה של 100%) לביצוע שינויים ברכוש משותף כשמדובר במטרות המשרתות אינטרסים ציבוריים וחברתיים אחרים.

דוגמאות לכך ניתן למצוא, למשל, בנוגע להתקנת מעלית, בנוגע לביצוע התאמות עבור אנשים עם מוגבלות ועוד.

במסגרת הצעת החוק שתכליתה הסדרת הנושא של התקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי בבית משותף – מוצע שגם על התקנה כזו, יחול הסדר הדורש רוב מסוים מקרב בעלי הדירות.

לפירוט לגבי סוגי הרוב האפשריים לחץ כאן.

למעשה החוק מכוון לכך, שיש להקל ולאפשר את השימוש ברכבים חשמליים, בהיות שימוש כזה משרת אינטרס ציבורי.

אחת הדרכים לכך היא ביצירת מנגנון שמקל על התקנת עמדות טעינה בבתים משותפים, ומייתר את הצורך בקבלת הסכמה של כלל בעלי הדירות.

 
ואם אני מתקין עמדת טעינה לרכב חשמלי בחניה הפרטית שלי – האם גם אז אני צריך לקבל הסכמה?

בכל הנוגע למיקום עמדת הטעינה, יש לעשות אבחנה בין התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בחניה פרטית, לבין התקנתה בחניה משותפת.

במסגרת הצעת החוק מוצע לקבוע, שלתכלית הקמת עמדת טעינה לרכב חשמלי בחניה משותפת יידרש רוב מיוחד.

הרוב הדרוש להתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי יוכל גם להיקבע על ידי בעלי הדירות ולהיות מעוגן בתקנון הבית המשותף. כך, יוכלו בעלי הדירות בכל בית משותף לקבוע את ההסדר המתאים והנכון להם בהתאם לאופיו של הבית המשותף הספציפי.

 
כיצד מתבצע חיבור לחשמל של עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית משותף?

על פי הצעת החוק, ישנן למעשה שלוש אפשרויות של חיבור לחשמל:

  1. “חיבור דירתי” – חיבור המשמש דירה בבית המשותף.
  2. “חיבור ציבורי” – חיבור חשמל המשמש, בין השאר, את הרכוש המשותף.
  3. “חיבור ייעודי” – חיבור חשמל שנועד לשמש עמדת טעינה (שכל בעל דירה המעוניין יוכל לחבר את עמדת הטעינה שלו אליו) ואיננו “חיבור דירתי” או “חיבור ציבורי”.
 
אני מעוניין להתקין עמדת טעינה לרכב חשמלי בחניה הפרטית שלי. עמדת טעינה תהיה מחוברת ללוח החשמל הפרטי – הדירתי שלי (“חיבור דירתי”). האם גם במקרה כזה אזדקק לקבלת הסכמה כלשהי?

חלופה זו מתייחסת למצב בו בעל דירה בבית משותף מבקש להתקין עמדת טעינה חשמלית לרכב חשמלי בחניה הפרטית שלו, ולחבר אותה ללוח החשמל הפרטי בדירתו.

אמנם משבוצעה הצמדה של חניה לדירה ספציפית – דינה של חניה כזו כדינו של רכוש פרטי.

עם זאת, יש לזכור כי השימוש המותר בחניה הוא שימוש לצרכי חניה בלבד, ולא לצרכים אחרים.

יתרה מכך, התקנת עמדת טעינה חשמלית ו/או תשתית חשמלית של עמדת טעינה חשמלית ברכוש המשותף (למשל על גבי קיר או עמוד הניצבים בחניה) – מהווה שימוש ברכוש משותף.

במקרה כזה, הרי שגם על התקנה כזו חלים כללים הנוגעים לעשיית שימוש ברכוש משותף (למאמר בנושא שימוש ברכוש משותף – הקש כאן).

בקצרה: לכל אחד מבעלי הדירות בבית משותף יש זכות לעשות “שימוש סביר” ברכוש המשותף גם מבלי להידרש להסכמת בעלי הדירות האחרים, וזאת כל עוד איננו מונע מאחרים לעשות שימוש דומה ברכוש המשותף.

כמובן שיש לבחון כל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו, אך ככלל – הנטיה; הן על פי הפסיקה והן על פי הצעת החוק, היא לראות בהתקנת עמדת טעינה חשמלית המחוברת לחשמל הדירתי כשימוש סביר ברכוש המשותף. זאת כמובן כל עוד איננה מונעת מבעל דירה אחר שימוש דומה ברכוש המשותף.

 
אני רוצה להתקין עמדת טעינה לרכב החשמלי שלי. האם נציגות הבית המשותף (ועד הבית) רשאית להציב לי תנאים להתקנת עמדת טעינה כזו, גם כשהיא מותקנת בחניה הפרטית שלי ומחוברת ללוח החשמל הדירתי שלי?

בפסיקה נקבע, כי לאור תפקידה וסמכותה של נציגות הבית המשותף כאחראית לטפל בענייני הרכוש המשותף בבית המשותף, באפשרותה גם להציב תנאים סבירים לבעל דירה המבקש להתקין עמדת טעינה חשמלית לרכב חשמלי.

מה ייחשב ל”תנאים סבירים”?

תנאים סבירים הם כאלה שיאזנו בין זכותו של בעל דירה לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף (או במקרה שלנו – להתקין עמדת טעינה לרכב חשמלי), לבין שמירה על זכות הקניין ברכוש המשותף של שאר בעלי הדירות בבית המשותף.

כך, למשל, נקבע בפסיקה שהצבת תנאי המחייב בעל דירה המבקש להתקין עמדת טעינה חשמלית לבצע ביטוח צד ג’ הוא תנאי סביר.

מנגד, נקבע בפסיקה שהצבת תנאי המחייב בעל דירה המבקש להתקין עמדת טעינה חשמלית לחתום על התחייבות אישית לכיסוי נזקים עתידיים אשר לא יהיו מכוסים באמצעות הביטוח – איננו תנאי סביר.

 

אני רוצה להתקין עמדת טעינה לרכב החשמלי שלי בחניה פרטית, כשעמדת הטעינה תהיה מחוברת ללוח חשמל ציבורי. האם אידרש לקבל הסכמה, ואם כן – מהו הרוב הדרוש לכך?

בשונה מהחלופה הראשונה שתוארה, תחת חלופה זו נעשה כבר שימוש בחשמל ה”ציבורי” של הבית המשותף ולא בלוח החשמל הפרטי של המשתמש בעמדת הטעינה.

על פי הצעת החוק בנושא, כשבעל דירה מעוניין להתקין עמדת טעינה חשמלית לרכב חשמלי בחניה הפרטית שלו, כאשר עמדת הטעינה תהיה מחוברת לחשמל הציבורי (ולא ללוח החשמל הפרטי הדירתי שלו) – תידרש הסכמה של רוב בעלי הדירות.

יש לקחת בחשבון שבהתקנה כזו – יידרש להתקין מונה ייעודי שהתשלום בעד צריכת החשמל דרכו יהא נפרד מהתשלום בעד החשמל הציבורי.

 
המגמה בכל הנוגע להתקנת עמדות טעינה חשמליות לרכבים בבתים משותפים

המגמה בכל הנוגע להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבתים משותפים; הן בפסיקה והן כפי שעולה מהצעת החוק, מכירה בכך שישנו אינטרס ציבורי בהתקנת עמדות טעינה המאפשרות הקלה והתרחבות של שימוש ברכבים חשמליים. על כן, ככלל, הנטיה תהיה לראות בהקנת עמדות טעינה חשמליות לרכבים חשמליים בבית משותף כ”שימוש סביר”.

כמו כן, עושה רושם כי כאשר תיבחן שאלה הנוגעת לרוב הדרוש למתן הסכמות שונות בקשר עם התקנת עמדת טעינה כזו, או לתנאים שיוצבו למבקש להתקין עמדת טעינה כזו, הנטיה תהיה להקל ולאפשר את ההתקנה.

עם זאת, יש לזכור כי טרם התקנת עמדת טעינה חשמלית יש לבחון ולוודא את מכלול ההיבטים ודרישות החוק, לרבות בכל הנוגע לבטיחות המתקנים, להיבטי ביטוח ועוד.

מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שהקמנו בנושא סכסוכי שכנים, שם ניתן לשאול ולהתייעץ בכל הנוגע לסכסוכי שכנים. להצטרפות לחץ על הקישור:שכנים בהפרעה – סכסוכי שכנים ועו”ד.

לעוה”ד במשרדנו ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי בכל הנוגע להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבתים משותפים, בהיבטים משפטיים של ניהול בית משותף, סכסוכי שכנים, טענות בדבר תפקודו של ועד הבית, ליווי וייצוג ועדי בתים ועוד. לייעוץ ראשוני ניתן לפנות אלינו בהודעה מהירה בווטסאפ בלחיצה על האייקון שבתחתית העמוד, במילוי טופס צור קשר משמאל או בפניה טלפונית ונשמח לסייע!

הבהרה: כל המידע הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, איננו ממצה, איננו מתייחס למקרים פרטניים ואיננו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואיננו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם עו”ד. על המעוניין בכך יהיה לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים המפורטים במאמר. המידע המובא במאמר זה איננו מהווה המלצה ו/או הנחיה לבצע או שלא לבצע פעולה כלשהי.

מוזמנים לשתף את הכתבה!

לייעוץ משפטי אישי ומקצועי - השאירו פרטים

לחצו לשליחת הודעה
צריכים עזרה?
היי!
איך אפשר לעזור?