מילון מונחים פיננסיים – מונחי בנקאות בנושא אשראי

מחברי המאמר - עו"ד קארין שמעון ועו"ד לידור שובל

מה זה “אשראי” – כסף שהבנק נתן או התחייב לתת ללקוח או בעבורו והלקוח התחייב להחזיר לבנק בתנאים שהוסכמו. ישנם סוגים שונים של אשראי, למשל:

מסגרת אשראי בעו”ש, הלוואה, ערבות בנקאית ועוד. 

מה זה “אקטיב” – סך כל חובות הלקוח כלפי הבנק (למשל: הלוואות שהועמדו ללקוח, מסגרות אשראי בחשבון, ערבויות בנקאיות שהבנק הוציא לבקשת הלקוח).

מה זה “אובליגו” סך כל חובות והתחייבויות הלקוח כלפי הבנק – כולל את סך כל האשראי שהועמד ללקוח ובנוסף גם התחייבויות כספיות של הלקוח כלפי הבנק (למשל, התחייבות לביצוע עסקת Forward).

מה זה “תמהיל אובליגו” – מגוון המוצרים השונים המרכיבים את האובליגו, כגון: הלוואות לזמן קצר או ארוך, הלוואות במטבע ישראלי או במטבע חוץ, אשראי שוטף, ערבויות בנקאיות וכיו”ב.

מה זה אשראי שמועמד “סולו” – סכום האשראי שמועמד ללקוח ואיננו מגובה בבטחונות, או לחילופין מגובה בבטחונות שאינם ניתנים לכימות כספי (לדוגמא: הישענות על ערבות בעלים). בדרך כלל, אשראי יועמד “סולו” על סמך הערכת עושרו הפיננסי של הלקוח על ידי הבנק (הערכה כזו לרוב תגובה בהצהרת עושר פיננסי של הלקוח).

מה זה “התחייבות ממוריאלית” – התחייבות הנרשמת בספרי הבנק ומייצגת את סכום האשראי שהעמיד ו/או זה שהתחייב להעמיד ללקוחותיו.

מה זה “מרווח עסקי” – בתחום האקטיב, הכוונה לפער בין עלות הכסף לבנק לבין הריבית שהלקוח משלם בגין אשראי שהועמד לו. בתחום הפאסיב, הכוונה לפער בין הריבית שהבנק משלם ללקוח בגין כספים נזילים שהפקיד בבנק לבין עלות הכסף לבנק.

מהי “חשיפה” של הבנק – הפער שבין האובליגו לשווי של בטחונות הלקוח.

 
סוגי אשראי:

מהי “ערבות בנקאית” – התחייבות ישירה של הבנק כלפי צד ג’ (מוטב הערבות הבנקאית) להבטחת התחייבות של הלקוח כלפי האחרון. ערבות בנקאית מהווה אשראי המועמד ללקוח ומשתקף באובליגו שלו. ערבות בנקאית הינה אוטונומית; איננה תלויה בעסקת היסוד בין הלקוח לבין אותו צד ג’. התשלום על פיה מתבצע על ידי הבנק לפי דרישת המוטב ובהתאם לתנאיה.

סוגי ערבויות בנקאיות:
  1. מהי “ערבות ביצוע” – ערבות בנקאית להבטחת ביצוע שהתחייב הלקוח לבצע עבור צד ג’ (מוטב הערבות הבנקאית), למשל: ביצוע עבודה, אספקת מוצרים וכיו”ב.
  2. מהי “ערבות פיננסית” – ערבות בנקאית להבטחת חיוב כספי של הלקוח כלפי צד ג’ (מוטב הערבות הבנקאית).
  3. מהי “ערבות מכרז” – ערבות בנקאית שהבנק נתבקש להוציא במסגרת מכרז שהלקוח מתכוון להשתתף בו. שינוי בנוסח הערבות עלול להביא לפסילת הצעתך למכרז. במסגרת זו, ככל שתאושר בקשתך להוצאת ערבות מכרז על ידי הבנק ייתכן שתידרש לחתום על טופס האיקסים.

מה זה “טופס איקסים” – מסמך  עליו עשוי להידרש לחתום לקוח המבקש להשתתף במכרז ופונה אל הבנק בבקשה להוצאת ערבות בנקאית בנוסח הנדרש על פי מסמכי המכרז. כאשר הנוסח נדרש על פי תנאי המכרז שונה מהנוסח המקובל בבנק ייתכן מאוד שהלקוח יידרש לחתום על טופס איקסים. על גבי טופס איקסים מאשר הלקוח כי הוא מודע להבדלים בין הנוסחים ולחשיפה הנובעת מכך ומוותר על כל טענה כלפי הבנק במידה ואיזה מהסיכונים יתממש. הטופס בנוי בצורה מודולרית ומתייחס לכל סעיף בנפרד. בסעיפים בהם רלוונטי – ישנה גם התחייבות של הלקוח לשפות ולפצות את הבנק ככל שתיגרם לו הוצאה או נזק.

מהי “הלוואה” אשראי שמועמד ללקוח לזמן קצוב ונפרע על ידי הלקוח במועד/ים שהוסכמ/ו מראש, לרוב בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, הכל – בהתאם לתנאים שהוסכמו עם הלקוח בהסכם ההלוואה.

מהן “הלוואה לז”ק” / “הלוואה לז”א” – הלוואה לזמן קצר / הלוואה לזמן ארוך, בהתאמה.

מהן “הלוואה במט”י” / “הלוואה במט”ח” – הלוואה במטבע ישראלי / הלוואה במטבע חוץ, בהתאמה.

מהי “הלוואת בולט על הקרן” (מכונה גם “הלוואת בלון”, או “הלוואת גרייס לקרן”) – הלוואה שבה הקרן נפרעת בתשלום אחד בסוף תקופת ההלוואה, בעוד התשלומים בגין ריבית והצמדה משולמים במהלך תקופת ההלוואה.

מהי “הלוואת בולט על קרן וריבית” (מכונה גם “הלוואת גרייס מלא”) – הלוואה שבה הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה נפרעים בתשלום אחד בסוף תקופת ההלוואה.

מה זה “מיחזור הלוואה” / “מיחזור הלוואות” – העמדת הלוואה חדשה שמחליפה הלוואה קיימת. ההלוואה החדשה פורעת את ההלוואה הקיימת ולמעשה מחליפה אותה, אך בתנאים שונים. 

מה זה “פרעון מוקדם של הלוואה”בהקשר של יחסי בנק-לקוח: פרעון הלוואה ביוזמת לקוח, טרם המועד שהוסכם לפרעונה על פי תנאיה. פרעון מוקדם יותנה בדרך כלל בתשלום עמלה, הנקראת “עמלת פרעון מוקדם”.

מה זה “פרעון מיידי של הלוואה” בהקשר של יחסי בנק-לקוח: פרעון הלוואה ביוזמת הבנק, טרם המועד שהוסכם לפרעונה על פי תנאיה. הבנק יעמיד אשראי לפרעון מיידי בדרך-כלל במקרים, בהם הלקוח נמצא בדיפולט, כלומר מפר התחייבות כלפי הבנק, שלגביה הוסכם שהפרתה תהווה עילת העמדה לפרעון מיידי של אותו אשראי. (* הערה: על אף השימוש במילה מיידי, חלק גדול מהמקרים אותם המונח מתאר, הם כאלה בהם הבנק מוסר ללקוח הודעה מראש טרם העמדת האשראי לפרעון).

מה זה “פקטורינג” מכשיר פיננסי, באמצעותו הבנק רוכש מחברה חובות של חייבים שונים כלפיה על ידי המחאת חובות אלו (ועימם גם את סיכוני הגביה) אליו. תמורת החובות, משלם הבנק לחברה במזומן סך המהווה שיעור מסוים מסך החובות שהוסבו.

מה זה “אשראי דוקומנטרי” (א.ד.) (Letter of Credit – L/C) – שיטת תשלום הנהוגה בסחר בינלאומי (סחב”ל). יש שני סוגים:

  1. מה זה “אשראי דוקומנטרי יבוא” (א.ד. יבוא) – מסמך התחייבות בלתי חוזרת של הבנק שמוצא לבקשת לקוח יבואן, לטובת מוטב (בדרך כלל ספק זר של הלקוח) לשלם לאחרון את תמורת הסחורה שמכר ליבואן כנגד הצגת מסמכים המעידים על משלוח הסחורה ועמידה בתנאים נוספים.
  2. מה זה “אשראי דוקומנטרי יצוא” (א.ד. יצוא) – מסמך התחייבות בלתי חוזרת של בנק זר שמוצא לבקשת לקוחו שהינו יבואן במדינה זרה, לטובת מוטב ישראלי (בדרך כלל יצואן ישראלי) לשלם לאחרון את תמורת הסחורה שמכר ליבואן כנגד הצגת מסמכים (דוקומנטים) המעידים, בין היתר, על משלוח הסחורה ועמידה בתנאים נוספים שנקבעו באשראי הדוקומנטרי. תפקיד הבנק במקרים אלו – לבדוק את תקינות המסמכים ולאשר אם הם תקינים או לא ללקוחו בישראל.

מה זה “עסקאות BTB – “Back to Back / “פקדונות מאושרים להעמדת הלוואות” – עסקאות אשראי בביטחון פיקדון כספי. ב- BTB “טהור”, חייבות להיות שתי ישויות משפטיות שונות (מפקיד ולווה); האחד – נוטל את ההלוואה, והשני – מעמיד את הפיקדון המבטיח אותה.

מה זה “הסכם מימון” – שם כללי להסכם, שבמסגרתו הבנק מעמיד מימון ללקוח לתכליות שונות (רכישת מניות, החזר הלוואה וכיו”ב).

מה זה “גרייס” (Grace) – הסכמה של הבנק לדחיית תשלום שאמור לקוח לשלם לפרעון חוב כלפי הבנק.

מה זה “גרייס מלא” – הדחיה היא גם של תשלומי הקרן וגם של תשלומי הריבית וההצמדה,

מה זה “גרייס חלקי” (או: “גרייס על הקרן”) – שאז הדחיה היא של תשלומי הקרן בלבד, בעוד התשלומים בגין הריבית וההצמדה יבוצעו במועדם.

מה זה “דיפולט” (Default) (הפרה) – מצב בו הלקוח נמצא בהפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיו כלפי הבנק.

מה זה “קרוס דיפולט” (Cross-Default) (הפרה צולבת) – מצב בו מוסכם מול לקוח, כי הפרת התחייבות מסוימת שלו כלפי הבנק, תהווה הפרה של התחייבות אחרת שלו כלפי הבנק.

מה זה “מכתב כוונות”מכתב שבו הבנק מודיע ללקוח על הסכמתו להעמיד (או לשקול להעמיד) לו אשראי מסוג מסוים בסך מסוים, בהתאם לתנאים הכלולים במכתב.

מה זה “מכתב דרישה”שם כללי למכתב שבו הבנק דורש מהלקוח לבצע פעולה מסוימת. לרוב מדובר בדרישה לפרוע חוב.

מה זה “הסדר חוב” – הסכם בין הבנק ללקוח, שתכליתו להסדיר חוב קיים של הלקוח כלפי הבנק.

 

רוצה לשאול שאלות נוספות בנושא בנקאות? בקישור הבא ניתן להצטרף לקבוצה שהקמנו: 

“תשאל עו”ד בנקים (שאלות משפטיות בנושא בנקאות)”

 

למשרדנו ניסיון רב שנים ומומחיות ייחודית בתחום הבנקאות. עו”ד קארין שמעון ועו”ד לידור שובל היו יועצים משפטיים פנימיים של בנק לאומי במשך שנים רבות וכיום מייצגים בהליכים משפטיים שונים; פשוטים ומורכבים כאחד, בכל תחומי הבנקאות והפיננסים.

הבהרה: כל המידע הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, איננו ממצה, איננו מתייחס למקרים פרטניים ואיננו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואיננו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם עו”ד. על המעוניין בכך יהיה לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים המפורטים במאמר. המידע המובא במאמר זה איננו מהווה המלצה ו/או הנחיה לבצע או שלא לבצע פעולה כלשהי.

מוזמנים לשתף את הכתבה!

לייעוץ משפטי אישי ומקצועי - השאירו פרטים

לחצו לשליחת הודעה
צריכים עזרה?
היי!
איך אפשר לעזור?